Behovsfokuserad terapi

Egentligen har jag inte alls någon lust att forma en ny terapiinriktning. Samtidigt har jag länge sett att något saknas. I kognitiv beteendeterapi ligger fokus på hur vi kan förändra våra tankar och våra inlärda beteenden. Men vi behöver gräva en nivå djupare. Våra tankar och våra inlärda beteenden kommer från otillfredsställda behov. En del terapiinriktningar nämner om detta, men jag har inte hittat någon terapiinriktning som fokuserar på behoven. Under de tjugo år jag arbetat som terapeut med både familjer, enskilda och grupper, har jag gång på gång landat i de omötta behov som ligger till grund för det människor kämpar med i sina liv. Genom att se behoven och hitta sätt att möta dem, både i nutid och i dåtid, har jag fått se människors liv förändras. Utifrån dessa erfarenheter och den kunskap som alla de människor jag mött gett mej, har jag utvecklat det jag kallar behovsfokuserad terapi.

Våra omötta behov påverkar våra tankar, känslor och beteenden. Jag ser det som att tankar, känslor och beteenden hela tiden lever i någon sorts växelverkan med varandra, där tankar och känslor ständigt påverkar våra beteenden, som i sin tur kan påverka våra känslor och tankar. Men bakom ligger hela tiden våra behov. Tillgodosedda behov får oss att fungera bra, både i relationer och i handlingar och aktiviteter av olika slag. Men omötta behov får oss ur balans. De påverkar hjärnan så att den inte fungerar optimalt varken för att utföra aktiviteter eller bygga relationer. Genom att förändra tankar, känslor och beteenden på olika sätt kan vi fungera bättre, men de omötta behoven kommer fortsätta att göra sej påminda på olika sätt, tills de blivit uppmärksammade. De behöver inte bli till fullo tillgodosedda, men de behöver få bli synliga.

Det är intressant att det svenska ordet behov är det samma som engelskans ord behavior, som betyder beteende. Orden har samma grund i ordet have, som ursprungligen betydde att hålla. Vi har ett behov av att ha det vi behöver, men också att hålla ihop oss – att bete oss. Ordet have är förknippat med hamn – haven, som håller båtar. Det är intressant, eftersom det starkaste behovet vi har som människor är behovet av en trygg hamn, en människa att känna oss trygga med. Det ord som vanligtvis används på engelska för behov är ordet need, vilket hör ihop med svenskans nöd. Det hjälper oss att förstå hur starka våra behov kan vara, vi kan verkligen vara i nöd om vi inte får dem tillfredsställda. Och återigen – en båt i nöd behöver en trygg hamn!

I KBT inleds terapin med en beteendeanalys. I behovsfokuserad terapi inleds terapin med en behovsanalys. Behovsanalysen utgår från beteendet, utforskar sedan vilka känslor och tankar som finns kopplade till beteendet, för att på det sättet hitta det underliggande behovet. Behovsanalysen är utformad på ett enkelt sätt, så att vem som helst kan göra den, även utanför terapirummet. Jag har kommit att kalla den ”moroten”, eftersom behovet – på samma sätt som en morot – ligger gömt osynligt, tills vi börjar gräva fram det.

Som en hjälp för att identifiera vilka behov som ligger bakom beteenden, tankar och känslor, har jag skapat en lista med 34 behov, som jag under min verksamhet som familjeterapeut uppmärksammat att både barn och vuxna har. De viktigaste behoven som jag identifierat är behoven av tillhörighet, trygghet och glädje – om dessa behov är otillfredsställda fungerar vi inte bra.

De otillfredsställda behoven bakom beteendet kan vara behov som inte blir tillgodosedda här och nu, eller behov som inte blev tillgodosedda när jag var liten. Många av våra känslor och tankar kommer från vår upplevelse av att inte ha fått våra behov tillgodosedda som barn. Arbetet med att tillgodose de omötta behoven kan därför behöva ske både här och nu, och genom att gå tillbaka till barndomen. Även de behov som inte blev mötta i barndomen kan bli tillgodosedda nu. Det kan ske genom att vi i minnet går tillbaka till barndomen, och minns situationer där vi inte fick det vi behövde. Vi kan sedan föreställa oss att en trygg person kommer in i minnet och ger oss det vi behövde just då. Hjärnan registrerar denna föreställning som något som faktiskt hände, och på det sättet kan de tankar och känslor som var förknippade med det omötta behovet förändras.

Förlåtelse kan inte ske förrän vi identiferat de behov som inte blev mötta i situationen. Det kan ske genom att skriva ett brev till den som gjorde mej illa, och på det sättet kan de omötta behoven bli synliga. Brevet behöver inte skickas. Det är inte säkert att den som inte kunde tillgodose mina behov då, kan göra det nu. Då kan det istället hjälpa att bjuda in en trygg person i minnet av händelsen, som får tillgodose mina omötta behov.

Som vuxen har jag ett ansvar att se till att jag får mina behov tillgodosedda. Jag kan ge mej själv mycket av det jag behöver, och jag kan också be andra om hjälp. I en parrelation finns vi för varandra för att möta varandras behov, samtidigt som vi aldrig kan kräva eller förvänta oss av vår partner att få våra behov tillfredsställda.

Barn är alltid beroende av vuxna för att få sina behov tillgodosedda, och vi vuxna har alltid ett ansvar att möta de behov som de barn vi har omkring oss har. Därför är det viktigt att vi som vuxna tar oss tid att lyssna in vilka behov barnen omkring oss har. För att göra det behöver vi mycket tid tillsammans med barnen.

Likaså är det en hjälp att se vilka behov våra kollegor, vänner och andra människor vi har omkring oss har. Vi har inte skyldighet att möta andras behov, men medvetenheten om andras behov kan hjälpa oss att förstå dem. I det dagliga livet behöver vi hela tiden reflektera över våra egna behov och hur vi kan uttrycka dem och få dem tillgodosedda, vilket ofta leder till att vi behöver sätta gränser runt oss själva. Mina tydliga gränser kan hjälpa en annan att uttrycka sina behov.

Om ett grundläggande behov inte blivit tillgodosett i barndomen, kan det växa till ett krävande som blir osunt. Då gäller det att se det sunda behovet bakom krävandet. Likaså finns det alltid ett sunt behov bakom beroenden och andra destruktiva beteenden. Det är inte säkert att jag behöver allt jag vill, men bakom varje vilja och längtan finns ett sunt behov som behöver uppmärksammas.

Ingen av oss kan få våra behov mötta till 100%. Det behöver vi inte heller. Vi behöver därför också lära oss att leva med omötta behov. Det gör vi genom att bli medvetna om de behov vi faktiskt har, och sedan formulera tankar som hjälper oss att acceptera att behoven inte kan bli mötta.

I behovsfokuserad terapi lär jag känna mej själv på ett djupare plan, och får en större förståelse för mej själv. Genom att se vilka behov jag har fått tillgodosedda under mitt liv och vilka jag inte har fått tillgodosedda, får jag möjlighet att skapa en berättelse om mej själv, där både det som varit gott och det som varit svårt får plats. Jag får också större förståelse för de människor som finns omkring mej, och deras förmåga och oförmåga att möta behov, utifrån hur de själva fått sina behov mötta. För många leder också behovsfokuserad terapi till en insikt om och längtan efter något större, någon som jag kan gå till för att få mina behov tillgodosedda, när varken jag själv eller någon annan förmår att möta mina behov.

Behovsfokuserad terapi är en korttidsterapi, som läggs upp i tre-sessioners intervall. Många upplever att de efter tre samtal fått god hjälp att identifiera sina behov, och känner sej redo att på egen hand utforska hur de kan få sina behov mötta. Andra vill ha ytterligare ett eller två tre-sessioners paket, för att också få hjälp att hitta sätt att tillgodose sina behov. Det gäller speciellt om det blir aktuellt att gå tillbaka till barndomsminnen. Efter ett par månader erbjuds ett uppföljande samtal, som också blir en utvärdering av om och hur livet förändrats.

Behovsfokuserad terapi kan ges både till enskilda, till par, till familjer och grupper. All behovsfokuserad terapi handlar både om hur vi kan uppmärksamma våra egna behov, OCH hur vi kan uppmärksamma de behov som människor i vår närhet har. Eftersom de starkaste behoven vi människor har är behoven av tillhörighet, trygghet och glädje, arbetar vi i behovsfokuserad terapi alltid med att stärka relationerna till de som står oss nära, och föra in mer trygghet och glädje i dessa relationer.

Om du vill veta mer om behovsfokuserad terapi, kontakta mej för samtal eller utbildning.

Ulrika Ernvik

familjeglädje.se